Noteikumi

Latvijas republikas likumdošana nosaka, ka interneta veikala īpašniekam ir jāatrunā preču piegādes un atgriešanas noteikumi, kā arī atteikuma tiesības. Šādu atrunu sauc par distances līgumu (MK noteikumi).

Distances līgums 

Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi TOPPIEGADE interneta veikalā

1. Vispārējie nosacījumi

1.1. Šie preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi (turpmāk – „Noteikumi”) paredz vispārējos TOPPIEGADE interneta veikala www.toppiegade.lv  (turpmāk – „TOPPIEGADE veikals”) nosacījumus. Noteikumi ir piemērojami, ja Pircējs izvēlas, pasūta un iegādājas TOPPIEGADE veikalā piedāvātās preces vai jebkādā citā veidā izmanto TOPPIEGADE veikala sniegtos pakalpojumus.

1.2. TOPPIEGADE veikals ir mazumtirdzniecības interneta veikals, kas ir orientēts uz patērētājiem, kuri iegādājas preces personisko, ģimenes, mājsaimniecības vajadzībām jeb nolūkam, kas nav saistīts ar to saimniecisko vai profesionālo darbību.

1.3. TOPPIEGADE veikalā preču tirdzniecību organizē, pilda un ar to saistītos pakalpojumus Pircējam sniedz SIA „AVECO”, juridiskā adrese: Dižozoli, Tumes pag., Tukuma nov. LV3139, Latvija, reģistrācijas nr.: 40203101035, PVN maksātāja kods LV40203101035 (turpmāk – „Starpnieks”), rīkodamies kā “Dekšņi” SIA, juridiskā adrese: Lauku iela 3, Tukums Tukuma nov., LV-3101, Latvija, reģistrācijas nr.: 40003323084, PVN maksātāja kods LV40003323084 (turpmāk – „Pārdevējs”), starpnieks. TOPPIEGADE veikalā tiek pārdotas Pārdevējam īpašumā esošas preces.

1.4. Par Pircējiem šajos Noteikumos ir uzskatāmas personas, kuras iepērkas TOPPIEGADE veikalā vai izmanto citus TOPPIEGADE veikala pakalpojumus. Izmantot TOPPIEGADE veikalu un tajā iepirkties ir tiesības (a) rīcībspējīgām fiziskām personām, t. i., personām, kuras ir pilngadīgas un kuru rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas spriedumu, un (b) juridiskām personām, kuru vārdā rīkojas izpildinstitūcijas vai  pilnvarotie pārstāvji, piereģistrējoties TOPPIEGADE veikalā Noteikumos noteiktā kārtībā, (turpmāk – „Pircējs”).

1.5. Veicot preču pasūtījumu, Pircējs apstiprina, ka tam ir tiesības iepirkties TOPPIEGADE veikalā, proti, tas atbilst Noteikumu 1.4. punkta noteikumiem.

1.6. Kopā ar Pircēja iesniegto preču pasūtījumu šie Noteikumi kļūst par starp Pircēju un Starpnieku noslēgtu līgumu un ir abām pusēm saistošs juridisks dokuments. Līgums uzskatāms par noslēgtu, ja Pircējs sagatavo un iesniedz TOPPIEGADE veikalā preču pasūtījumu, Noteikumos noteiktā kārtībā un termiņos veic apmaksu (ja Pircējs ir izvēlējies, ka par precēm norēķināsies pasūtīšanas laikā) un uz Pircēja norādīto elektronisko pastu Starpnieks nosūta apstiprinājumu, ka Pircēja pasūtījums ir pieņemts. Līgums ir spēkā līdz pušu saistību izpildei, kas izriet no šī līguma. Ja Latvijas Republikas normatīvie akti paredz, ka atbilstošās preces var iegādāties tikai personas, kurām ir tādas tiesības (piem., enerģijas dzērienus var iegādāties tikai tās personas, kuras nav jaunākas par 18 gadiem), līgums starp Pircēju un Starpnieku par tādu preču pirkšanu- pārdošanu uzskatāms par noslēgtu no tā brīža, kad Starpnieks (tā pārstāvis) atbilstošo preču piegādes laikā pārliecinās, ka Pircējs (t. i., atbilstošo preci pasūtījusī un tās cenu samaksājusī  persona vai juridiskās personas gadījumā tās pārstāvis vai pilnvarotā persona) ir tiesīga iegādāties pasūtītās preces. Starpniekam konstatējot, ka Pircējam nav tiesību iegādāties pasūtītās preces, līgums par tādu preču pārdošanu uzskatāms par nenoslēgtu, preces Pircējam nav pārdodamas, bet par precēm samaksātā nauda  atmaksājama Pircējam 5 (piecu) darba dienu laikā no plānotās piegādes dienas. Tādā gadījumā Starpniekam ir tiesības no Pircēja atmaksājamās summas, ieturēt preču piegādes izdevumus. Ja Pircējs par preču piegādi nav samaksājis iepriekš, bet augstāk norādīto iemeslu dēļ preces nevar nodot Pircējam, Pircējam ir jāsamaksā Starpniekam preču piegādāšanas izdevumi, kas ir līdzvērtīgi 5 EUR (pieciem eiro). Pircējam ir arī tiesības pirms pasūtījuma piegādes vienpusēji atteikties no veiktā pasūtījuma, nosūtot e-pastu Starpniekam uz info@toppiegade.lv. Šādā gadījumā Pircēja samaksātā nauda par pasūtījuma izpildi tiek pārskaitīta 5 darba dienu laikā uz Pircēja kontu. Tomēr, ja, saņemot Pircēja atteikumu, pasūtījuma piegāde jau ir uzsākta, Starpnieks ir tiesīgs ieturēt piegādes maksu no Pircējam atmaksājamās summas.

1.7. Pircējs nav tiesīgs  iesniegt preču pasūtījumu TOPPIEGADE veikalā, ja tas nav iepazinies ar Noteikumiem un (vai) tiem nepiekrīt. Tajos gadījumos, kad Pircējs nepiekrīt Noteikumiem vai noteiktai to daļai, tam nebūs iespējas pasūtīt preces TOPPIEGADE veikalā. Pircējam, pasūtot preces TOPPIEGADE veikalā, uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem un tiem piekrīt.

1.8. Starpnieks saglabā sev tiesības vienpusēji grozīt, labot vai papildināt Noteikumus. Pircējam, iepērkoties TOPPIEGADE veikalā, piemērojami Noteikumi, kas ir spēkā pasūtījuma iesniegšanas brīdī un ir publicēti TOPPIEGADE veikalā, tādēļ Pircējam s ar Noteikumiem jaiepazīstas katrā iepirkšanās reizē. Ja Pircējs pēc grozīto Noteikumu publicēšanas TOPPIEGADE veikalā veic pasūtījumu, uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar jaunajiem grozījumiem un tiem piekrīt.

1.9. Starpnieks neuzņemas nekādu risku vai atbildību un ir no tās bez iebildumiem atbrīvojams, ja Pircējs daļēji vai pilnībā nav iepazinies ar Noteikumiem, kaut arī tam tāda iespēja tika sniegta.

1.10. Starpniekam, ņemot vērā TOPPIEGADE veikala sistēmas tehniskās iespējas, ir  tiesības ierobežot reģistrēto Pircēju skaitu, vienpusēji bloķējot vai dzēšot Pircēju profilus un nepieņemot Pasūtījumus no Pircēja.

1.11. Starpniekam ir tiesības bez brīdinājuma vienpusēji ierobežot Pircēja TOPPIEGADE veikala pakalpojumu izmantošanu vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pircējs TOPPIEGADE veikalu izmanto pārkāpdams šos Noteikumus, mēģina kaitēt TOPPIEGADE veikala vai  Starpnieka izpildāmajiem pasūtījumiem, darba stabilitātei un (vai) drošībai.

1.12. Ņemot vērā Noteikumu 1.2. punktu un tiecoties vispirms apmierināt mazumtirdzniecības patērētāju vajadzības, Starpnieks saglabā tiesības ierobežot pirkumus, kuros ir vairumtirdzniecības pazīmes, t.  i., Starpniekam ir tiesības atteikties pieņemt un (vai) pildīt Pircēja pasūtījumu(-us), elektroniski informējot par to Pircēju, ja Pircējs pasūta mazumtirdzniecībā  neierasti lielus preču daudzumus (neņemot vērā to, vai preces tiek pasūtītas ar vienu  pasūtījumu, vai vairākiem salīdzinoši īsā laikā iesniegtiem pasūtījumiem) un (vai) ja Pircēja pasūtījumam(-iem) ir citas vairumtirdzniecības pirkšanas pazīmes.

1.13. Rodoties svarīgiem apstākļiem, Starpnieks var uz laiku vai pavisam izbeigt TOPPIEGADE veikala darbību, par to iepriekš nepaziņojot Pircējam. Šādā gadījumā Starpnieks 5 darba dienu laikā atgriež Pircējiem to samaksāto naudu par nepiegādātajiem pasūtījumiem. Tāpat Starpnieks patur iespēju jebkurā brīdī mainīt preču sortimentu, preču cenas, piegādes cenas un nosacījumus un citu informāciju un noteikumus.

1.14. Starpnieks ar šo informē, apstiprina un garantē Pircējam, ka tas kā starpnieks ir pilnvarots veikalā TOPPIEGADE organizēt, pildīt Pārdevējam piederošo preču tirdzniecību un sniegt Pircējam ar preču tirdzniecību saistītos citus pakalpojumus, kā noradīts šajos Noteikumos.

2. Reģistrācija un personas datu apstrādāšana

2.1. Pircējam, kurš vēlas  izmantot TOPPIEGADE veikalu un iegādāties tajā piedāvātās preces, ir jāveic pasūtījums preču katalogā (sadaļā VEIKALS), pasūtījuma formā norādot šādus Pircēja personiskos datus: vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese, preču piegādes adrese, Latvijā reģistrēts tālruņa numurs, citi preču piegādei nepieciešamie dati. Juridiskās personas pilnvarotais pārstāvis norāda arī juridiskās personas nosaukumu.

2.2. Pircējs ir atbildīgs par to, lai pasūtījuma formā norādītie dati būtu precīzi, pareizi un izsmeļoši. Ja mainās Pircēja reģistrācijas formā norādītie dati, tam ir nekavējoties tie jāatjauno. Starpnieks nekādā gadījumā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Pircējam un (vai) trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizus un (vai) neizsmeļošus personas datus, vai tos nav aktualizējis.

2.3. Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī brīvi mainīt reģistrācijas datus, papildināt vai anulēt savu reģistrāciju. Anulējot reģistrāciju, Pircējam nav iespējas izmantot TOPPIEGADE veikalu un tajā iegādāties preces. Pircējs iegūst tiesības atkal iegādāties preces TOPPIEGADE interneta veikalā, tikai veicot atkārtotu reģistrāciju. Vēršam uzmanību tam, ka adreses un (vai) tālruņa numura maiņa ir būtiska un skar Pircēja turpmākus norēķinus ar debetkartēm vai kredītkartēm (skat. 3.3.2. punktu). 

2.4. Reģistrējoties Pircējs izveido individuālos pievienošanās datus (lietotāja vārdu un paroli) un apņemas tos glabāt noslēpumā, un neatklāt tos trešajām personām. Tiecoties samazināt nelikumīgas pieslēgšanās pie TOPPIEGADE veikala Pircēja vārdā risku, rekomendējams izveidot sarežģītu, grūti atminamu paroli (rekomendējams paroli izveidot no ne mazāk kā 8 simboliem, izmantojot lielos un mazos burtus, ciparus un  pieturzīmes, izvairīties no viegli atminamiem vārdiem (Pircēja vārda, uzvārda u. c.) un (vai) cipariem (piem., dzimšanas datums) u. c.) un mainīt to ne retāk kā ik pēc 6 (sešiem) mēnešiem. Pircējs ir atbildīgs par tā izveidoto pieslēgšanās datu sarežģītību un to saglabāšanu, kā arī par jebkurām darbībām (datu nodošanu, iesniegtajiem preču pasūtījumiem, lietotāja komentāriem u. c.), kuras TOPPIEGADE veikalā veiktas, pievienojoties ar individuālu Pircēja lietotāja vārdu un paroli. Ja TOPPIEGADE sniegtos pakalpojumus izmanto trešās personas, pieslēdzoties pie interneta veikala, izmantojot Pircēja pievienošanās datus, Starpnieks šo personu uzskata par Pircēju. Ja Pircējs nozaudē pieslēgšanās datus, tam ir nekavējoties par to jāinformē Starpnieks pa pastu, telefonu vai nosūtot elektronisko vēstuli, vai jānomaina pieslēgšanās dati, pievienojoties pie TOPPIEGADE veikala sistēmas sadaļā „Mani dati”. Starpnieks nevar būt un nebūs uzskatāms kā atbildīgais par zaudējumu rašanos, kas nodarīti Pircējam, trešajām personām, pieslēdzoties pie TOPPIEGADE veikala, izmantojot Pircēja pieslēgšanās datus. Pieslēgšanās datu drošība ir būtiska norēķinu ar debetkartēm vai kredītkartēm gadījumā (skat. 3.3.2. punktu).

2.5. Klienta personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar konfidencialitātes politiku (saite). Ja Pircējs izmanto TOPPIEGADE veikala pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka viņš piekrīt Klienta personas datu apstrādei un apstiprina, ka visa sniegtā informācija un personas dati ir pareizi un patiesi.

2.6. Pircēja personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Pircēju, nosakot, vai Pircējs un persona, kam tiek piegādātas preces, ir pilngadīgs (Latvijas Republikas likumos noteiktajos gadījumos) vai ne mazāk kā 18 gadu vecas, pārdodot un piegādājot preces, izsniedzot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksas un/vai naudu par Pircēja atdotajām precēm, parāda nokārtošanu, citu saistību izpildi, kas izriet no Pirkuma līguma, un Pircējam nodrošinot piekļuvi citiem TOPPIEGADE veikala pakalpojumiem.

2.7. Pircēja personas dati tiks apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos tikai ar Pircēja piekrišanu. Pircēja piekrišana tiek izteikta, aizpildot reģistrācijas veidlapu un marķējot atbilstošos laukus, kas norādīti šajos noteikumos.

2.8 Starpnieks ir tiesīgs nodot pircēja datus, kas nepieciešami preču komplektēšanai un piegādei, saviem sadarbības partneriem (Pārdevējam; piegādes personālam - kurjeriem), ja tas nepieciešams, ievērojot visus minētos noteikumus.

3. Preču cenas, apmaksāšanas kārtība un termiņi

3.1. Preču cenas TOPPIEGADE veikalā un izveidotajā pasūtījumā ir norādītas Eiro ar PVN. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā TOPPIEGADE veikalā pasūtījuma iesniegšanas brīdī.

3.3. Pircējs norēķinās par preci vienā no šiem veidiem:

3.3.1. Apmaksa, apmaksājot Starpnieka ģenerētu rēķinu, kas tiek nosūtīts uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.

3.3.2. Apmaksa, pasūtījuma laikā izmantojot interneta banku: priekšapmaksa, izmantojot Pircēja izmantojamo interneta bankas sistēmu. Pircējam, vēloties izmantot šo apmaksas formu, ir jābūt parakstījušam interneta bankas līgumu ar vienu no zemāk norādītajām bankām: „Swedbank” AS, „Luminor Bank” AS; “SEB banka” AS, “Citadele Banka” AS. Maksājot par precēm šādā veidā, Pircējam internetbankas sistēmā izveidojas maksājums pēc tā apmaksājamā pasūtījuma. Naudu Pircējs pārskaita uz Starpnieka kontu. Atbildība par datu aizsardzību Pircēja maksājuma laikā šajā gadījumā attiecināma uz atbilstošo banku, jo visas naudas operācijas notiek bankas internetbankas sistēmā.

3.3.3. Apmaksa, pasūtījuma laikā izmantojot maksājuma karti: priekšapmaksa izmantojot Pircēja izmantojamu MasterCard, VISA vai VISA Electron debetkarti vai kredītkarti, kas ir izdotas Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs; citās valstīs izdotas maksāšanas kartes TOPPIEGADE veikalā norēķiniem šādā veidā nav izmantojamas. Maksājot par preci ar Pircēja kredītkarti vai debetkarti pirmo reizi, Pircējam ir jāievada savi kartes dati. Citās norēķināšanās reizēs, kurās tiek izmantota  kredītkarte vai debetkarte, ar kuru Pircējs ir jau norēķinājies TOPPIEGADE veikalā, TOPPIEGADE veikala sistēma piedāvās iespēju norēķināties ar kredītkarti vai debetkarti, ar kuru Pircējs vismaz reizi ir  norēķinājies par precēm TOPPIEGADE veikalā, nepieprasot no jauna ievadīt kartes datus. Tādā gadījumā pirkumu pabeigšanai, izmantojot Pircēja kredītkarti vai debetkarti, ar kuru Pircējs vismaz reizi ir norēķinājies par precēm TOPPIEGADE veikalā (t. i., jebkuru no šīm kartēm), pietiks tikai ar atkārtoti ievadītu Pircēja pievienošanās pie TOPPIEGADE veikala sistēmas paroli. Jāatzīmē, ka, Pircējam, aktualizējot  TOPPIEGADE veikala sistēmā (sadaļā „Mani dati”) Pircēja piereģistrēto preču piegādes adresi un (vai) Pircēja tālruņa numuru, tiecoties aizsargāt Pircēja intereses no iespējamiem ļaunprātības gadījumiem, TOPPIEGADE veikala sistēma anulēs maksājuma karšu sarakstu, ar kurām iepriekš tikuši veikti norēķini TOPPIEGADE veikalā, un pieprasīs kartes datus ievadīt no jauna, t. i., rīkoties tā, it kā norēķinoties ar atbilstošo karti pirmo reizi. Turklāt, Pircējs, jebkurā laikā pievienojoties pie TOPPIEGADE veikala sistēmas (sadaļā „Mani dati”), var izvēlēties maksāšanas kartes, no kurām jau tika veikti norēķini TOPPIEGADE veikalā, sarakstu. Gan ievadot kredītkartes vai debetkartes datus, gan arī norēķinoties ar kredītkarti vai debetkarti, Klients TOPPIEGADE veikala sistēmā neatstāj datus, jo maksāšanas operācijas veikšanai Pircējs tiek novadīts uz sertificēta pakalpojumu sniedzēja drošu serveri. No šī servera TOPPIEGADE veikala sistēmai ir atgriežama tikai daļēja informācija par maksāšanas kartes numuru.

3.4. Pircējam, izvēloties norēķināšanos par precēm to pasūtīšanas laikā atbilstoši Noteikumu 3.3. punktam, Pircējs par pasūtītajām precēm apņemas samaksāt nekavējoties, taču ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas laikā no pasūtījuma iesniegšanas brīža. Tikai brīdī, kad Starpnieks no tā izvēlētās maksāšanas sistēmas operatora, saņem atbilstošu Pircēja maksājumu par precēm un to piegādes (transportēšanas) veikšanas apstiprinājumu, Starpnieks uzsāk pasūtījuma izpildi un no šī brīža arī aprēķināms preču piegādes termiņš. Preču un to piegādes cenas ir norādītas, ieskaitot PVN.

3.5. Ja Pircējs ir izvēlējies veikt norēķināšanos par precēm to pasūtīšanas laikā atbilstoši Noteikumu 3.3. punktam, Starpniekam ir tiesības, iepriekš nepaziņojot Pircējam, anulēt tā pasūtījumu, ja Pircējs nesamaksā par precēm 1 (vienas) stundas laikā no pasūtījuma iesniegšanas brīža.

3.7. Pircējam, ja tas ir juridiska persona, ir tiesības norēķināties par precēm,  apmaksājot Starpnieka izstādītos  priekšapmaksas rēķinus (izvēloties tādu apmaksāšanas veidu). Saņemot priekšapmaksas rēķinu, Pircējs maksājumu veic izmantodams priekšapmaksas rēķinā norādīto interneta norādi, kas novirza uz interneta bankas sistēmu. Pircējam interneta bankas sistēmā saģenerējams maksājums pēc tā apmaksājamā pasūtījuma. Naudu Pircējs pārskaita uz Starpnieka kontu priekšapmaksas rēķinā norādītājā termiņā. Pircējam, neapmaksājot priekšapmaksas rēķinu tajā norādītajā termiņā vai apmaksājot priekšapmaksas rēķinu, neievērojot rēķinā norādītās interneta norādes, t.i. speciālu maksājuma veikšanas saiti, preču pasūtījums no Starpnieka puses nav izpildāms. Atbildība par Pircēja datu aizsardzību maksāšanas laikā šajā gadījumā gulstas uz atbilstošo banku, jo visas naudas operācijas noris bankas internetbankas sistēmā.

4. Preču komplektēšana un piegādāšana

4.1. TOPPIEGADE veikala tirdzniecība veicama un preces piegādājamas Tukumā un tā apkārtnē. Tirdzniecības teritorija ir noteikta ar vienpusēju Starpnieka lēmumu. Preces piegādā Starpnieks vai tā pilnvarotais pārstāvis.

4.2. Par preču piegādes pakalpojumu piemērojams maksājums, kas ir norādīts TOPPIEGADE veikala mājas lapas sadaļā „Piegāde” un ir spēkā preču pasūtījuma iesniegšanas brīdī. Preču piegādes maksājums var būt gan fiksēts, gan atkarīgs no Pircēja pasūtīto preču vērtības un (vai) piegādes termiņa.

4.3. Starpniekam ir tiesības vienpusēji pēc saviem ieskatiem noteikt piegādes maksu un minimālo pirkumu groza summu, t. i., minimālo summu, par kuru Pircējam  jāizvēlas un jāpasūta preces TOPPIEGADE veikalā lai pasūtījums tiktu izpildīts. Minimālā pirkumu groza summa norādāma TOPPIEGADE veikala sadaļā „Preču piegāde”. Minimālajā pirkumu groza summā nav ieskaitāma preču piegādes maksa.

4.4. Starpnieks pieliks visas pūles, lai Pircēja pasūtījums tiktu izpildīts pilnā apmērā, taču nevar piešķirt un nepiešķir jebkādas garantijas. Ja pasūtījuma komplektēšanas vietā nav pasūtīto preču atlikuma vai preces pietiekamā daudzumā, Starpnieks saglabā tiesības nepiegādāt preces, piegādāt mazāku preču daudzumu vai izvēlēties Pircēja pasūtītai precei analoģisku vai pēc iespējas ar savām īpašībām līdzīgu preci (turpmāk – „Aizstājējprece”), ja Pircējs TOPPIEGADE veikala sistēmā būs atzīmējis, ka tas vēlas, lai tam tiktu piegādāta Aizstājējprece (brīžos, kad šāda funkcija interneta veikalā būs pieejama).

4.5. Ja Līdzīgās preces cena ir  lielāka, Starpnieks apstiprina, ka Pircējam nevajadzēs papildus piemaksāt.

4.6. Ja Pircējs nav piekritis Aizstājējprecēm, tad 5 (piecu) darba dienu laikā uz Pircēja kontu tiek atskaitīta atpakaļ summa par trūkstošo vai trūkstošajām precēm.

4.7. Pircējam, pieņemot Starpnieka piegādātās Līdzīgās preces, vēlāk tās var tikt atgrieztas (izņemot preces, attiecībā uz kurām  saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav izmantojamas atteikuma tiesības) tikai šo Noteikumu nodaļā „Atteikuma tiesības. Preču maiņa un atgriešana” noteiktajos  gadījumos un kārtībā.

4.8. Ja Pircējs par precēm ir samaksājis to pasūtīšanas laikā, Nauda par Pircēja apmaksātām, taču Starpnieka nepiegādātām precēm, kā arī par sūtījuma piegādes laikā Pircēja atgrieztām Līdzīgām precēm, atmaksājama uz Pircēja kontu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no sūtījuma piegādes.

4.9. Pircēja pasūtītās preces piegādājamas uz TOPPIEGADE veikala sistēmā Pircēja piereģistrēto adresi. Pircējs apņemas preces pieņemt pats laika posmā, kad Starpnieks veic piegādes vai tā izvēlētā laika loga robežās, ja tādas starp Pircēju un Starpnieku atrunātas, vai, veicot pasūtījumu, komentāru sadaļā norādīt personu, kura ir tiesīga Pircēja vārdā saņemt pasūtījumu (attiecībā uz Pircēju – juridisko personu – šī prasība ir izpildāma obligāti). Skaidrības labad tiek noteikts, ka enerģijas dzērienus ir tiesīgs saņemt tikai pats Pircējs (fiziskā persona) personīgi.

4.10. Tādā gadījumā, ja TOPPIEGADE veikala sistēmā norādītajā piegādes adresē Pircējs vai tā TOPPIEGADE veikala sistēmā norādītā persona - saņēmējs nav atrodama, Starpniekam ir tiesības preces nodot jebkurai citai norādītajā adresē esošai pilngadīgai personai, bet Pircējam nav tiesību izteikt Starpniekam jebkādas pretenzijas par preču piegādi neatbilstošam subjektam.

4.11. Ja preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs, reģistrēdamies TOPPIEGADE veikala sistēmā ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs vai Pircēja norādīts saņēmējs nav atrodams, preces pieņemošā persona ir nepilngadīga, uzrāda spēkā neesošu personas dokumentu vai atsakās uzrādīt personas dokumentu (ja Starpniekam ir jāpārliecinās par Pircēja vai preces pieņemošās personas vecumu saskaņā ar piemērotajiem normatīvajiem aktiem vai šiem Noteikumiem), u. c.), atkārtoti preces nav sūtāmas (izņemot gadījumus, kad Pircējs papildus samaksā par atkārtotu preču piegādi), bet iepriekš par precēm samaksātā nauda atmaksājama, izņemot preču piegādes maksu. Tādā gadījumā, ja pasūtījuma iesniegšanas laikā Pircējam tika piemērota piegādes maksājuma atlaide, taču preču piegāde nebija iespējama Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, Starpnieks saglabā tiesības ieturēt no Pircējam atmaksājamās naudas summas pilnu preču piegādes maksu (kas ir spēkā preču pasūtījuma iesniegšanas brīdī), neņemot vērā pasūtījuma iesniegšanas laikā piemērotās atlaides.

4.12. Starpnieks piegādā preces Pircējam noteiktos piegādes laikos, kas atrunāti veikala sadaļā „PIEGĀDE” vai Pircēja  izvēlētā laika loga robežās, ja iespējams veikt šādu atrunu starp Pircēju un Starpnieku. Pircējs piekrīt, ka izņēmumu gadījumos preču piegāde var tikt kavēta neparedzētu un no Starpnieka neatkarīgu apstākļu dēļ. Tādā gadījumā Starpnieks apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un saskaņot preču piegādes laiku.

4.13. Visos gadījumos Starpnieks atbrīvojams no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces Pircējam netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikā Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.

4.14. Preču piegādes laikā Pircējs vai tā norādītā persona kopā ar Starpnieka pārstāvi (kurjeru)  pārbauda sūtījuma stāvokli, kā arī piegādāto preču atbilstību pasūtījumam un piegādes pavaddokumentam. Pircējam vai tā norādītajai personai nepārbaudot sūtījuma stāvokli, piegādāto  preču komplektāciju un (vai) šajā punktā noteiktā kārtībā nepiefiksējot datus par sūtījuma bojājumiem, sūtījums ir uzskatāms par piegādātu atbilstoši veiktajam pasūtījumam un pienācīgā kvalitātē.

4.15. Preces pēc sūtījuma pārbaudīšanas (4.14. punkts) Pircējam vai tā norādītajai personai nododamas tikai tad, kad Pircējs vai tā norādītā persona parakstās pavadzīmē, preču pavaddokumentā vai citā sūtījuma nodošanas- pieņemšanas dokumentā.  Ja Pircējs fizisku trūkumu dēļ, slimības vai citu iemeslu dēļ nevar pats parakstīties elektroniskajos vai citos dokumentos, ar tā pilnvarojumu par to parakstās cita persona vai Starpnieks (vai tā pilnvarota persona), Pircējam mutiski vai citādi apstiprinot parakstīšanās iespēju. Pircējam vai tā norādītajai personai neparakstoties preču pavadzīmē, preču pavaddokumentā vai citā sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokumentā (ieskaitot arī elektroniskajā dokumentā), preces Pircējam vai tā norādītajai personai nav nododamas un atkārtoti preces nav piegādājamas (izņemot gadījumus, kad Pircējs papildus samaksā par atkārtotu preču piegādi), bet iepriekš par precēm samaksātā nauda atmaksājama, ieturot preču piegādes maksu. Tādā gadījumā, ja pasūtījuma iesniegšanas laikā Pircējam tika piemērota piegādes maksas atlaide, Starpnieks saglabā tiesības ieturēt no Pircējam atmaksājamās naudas summas visu preču piegādes maksu (kas ir spēkā preču pasūtījuma iesniegšanas brīdī), neņemot vērā pasūtījuma iesniegšanas laikā piemērotās atlaides.

4.16. Tajos gadījumos, kad preču pieņemšanas laikā Pircējs ir pamanījis, ka sūtījumā nav atbilstošā preču daudzuma vai piegādātās preces neatbilst tā pasūtītajām precēm un tas nav norādīts faktūrrēķinā, pavadzīmē, preču pavaddokumentā vai citā sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokumentā, Pircējam ir nekavējoties (preču piegādes laikā) jāinformē par to Starpnieks. Ja Pircējs konstatē, ka piegādātās preces ir neatbilstošas kvalitātes, tas nekvalitatīvās preces nepieņem un tam tās ir jāatgriež kurjeram, bet preču atgriešanas faktu un iemeslu jāatzīmē faktūrrēķinā, pavadzīmē vai citā sūtījuma nodošanas-pieņemšanas vai preču atgriešanas dokumentā.

4.17. Enerģijas dzērienus, kā tie formulēti Latvijas Republikas pārtikas likumā, Pircējs (juridiskās personas gadījumā tās pārstāvis) var pasūtīt tikai tad, ja Pircējam ir ne mazāk kā 18 (astoņpadsmit) gadu un tas to apstiprina TOPPIEGADE veikala sistēmā Starpnieka noteiktā veidā. Enerģijas dzērieni nododami pašam Pircējam  tikai tādā gadījumā, ja Pircējs  ir ne jaunāks par 18 (astoņpadsmit) gadiem un pieņemot preces Starpniekam uzrāda to apstiprinošu spēkā esošu personas dokumentu (Latvijas Republikas (vai ārvalsts) pilsoņa pasi, Latvijas Republikas (vai ārvalsts) pilsoņa personas identifikācijas karti). Pircējam  neuzrādot personas dokumentu, uzrādot spēkā neesošu personas dokumentu vai noskaidrojoties, ka Pircējs  ir jaunāks par 18 (astoņpadsmit) gadiem, Starpnieks enerģijas dzērienu nenodod Pircējam  un ir uzskatāms, ka preču (enerģijas dzērienu) piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, kā tas noteikts N

5. Preču kvalitātes garantija un lietošanas derīguma termiņš

5.1. Visu TOPPIEGADE veikalā pārdodamo preču īpašības vispārēji ir norādītas  pie katras preces esošajā preces aprakstā. Par informāciju par preču īpašībām (to  pareizību) atbild preču ražotāji un (vai) izplatītāji, bet Starpnieks ir atbildīgs tikai par pareizu šīs informācijas norādīšanu (nodošanu) patērētājiem, ja vien normatīvie akti nenosaka citādāk.

5.2. Starpnieks neatbild par to, ka TOPPIEGADE interneta veikalā esošās preces pēc savas krāsas, formas vai citiem parametriem var neatbilst reālajam preču izmēram, formai un krāsai, Pircēja izmantojamo ekrānu (monitoru) īpašību vai citu tehnisko iemeslu dēļ, kā arī ņemot vērā saprātīgi iespējamās attēlā neatbilstības.

5.3. Atsevišķiem preču veidiem tiek piemērota atbilstošu laiku spēkā esoša preces ražotāja vai Pārdevēja kvalitātes garantija, kuras konkrētie termiņi, kā arī citi nosacījumi norādīti preču aprakstos un ar precēm izsniegtajās garantijas kartēs (talonos).

5.4. Tādā gadījumā, ja ražotājs vai Pārdevējs atsevišķam preču veidam kvalitātes garantijas nepiešķir, ir spēkā garantija, kas ir noteikta atbilstošos normatīvajos aktos.

5.5. Starpnieks nepiešķir preču kvalitātes garantijas, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir jāpiešķir Pārdevējam vai preces ražotājam. Ja Pircējs par preču kvalitātes garantiju vēršas pie Starpnieka, tas katrā konkrētā gadījumā novirza Pircēju pie Pārdevēja vai pie citas par preces kvalitātes garantiju atbildīgas personas un nodod citu informāciju, kas ir nepieciešama Pircējam, lai tas atbilstoši izmantotu precei piešķirto kvalitātes garantiju.

5.6. Tajos gadījumos, kad atbilstoši normatīvajiem aktiem, precēm ir noteikts derīguma termiņš, Starpnieks apņemas tādas preces pārdot Pircējam tā, lai tam tiktu sniegta reāla iespēja preces izmantot līdz to derīguma termiņa beigām.

6. Atteikuma tiesības. Preču maiņa un atgriešana

6.1. Pircējam ir tiesības izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties  no TOPPIEGADE veikalā noslēgtā preču pirkšanas- pārdošanas līguma, par to paziņojot Starpniekam rakstiski ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preces piegādes dienas. Brīvas formas paziņojumu, kurā skaidri identificēts Pircējs (vārds, uzvārds) un pasūtījuma datums, par atteikuma tiesību izmantošanu, vai piegādes dokumentam pievienoto  pienācīgi norādot visus nepieciešamos datus, Pircējs nosūta Starpniekam uz šādu adresi: SIA “AVECO”, Dižozoli, Tumes pag., Tukuma nov., LV-3139 vai pa e-pastu: info@toppiegade.lv.

6.2. Iesniedzot rakstisku paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu,  Pircējam ir ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad ir nosūtīts paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu, jāatgriež prece (ja tā tika piegādāta) šo Noteikumu 6.6. punktā noteiktā kārtībā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos atteikuma tiesību izmantošanas laikā, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai.

6.3. Noteikumu 6.1. punktā noteiktās atteikuma tiesības var izmantot tikai Pircējs, kurš saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem ir atzīstams par patērētāju, t. i.,  fiziska persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.

6.4. Pircējs (patērētājs) nevar izmantot Noteikumu 6.1. punktā noteiktās atteikuma tiesības, ja ir konstatējams jebkurš no šādiem apstākļiem:

6.4.1. prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

6.4.2. patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

6.4.3. patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;

6.4.4. tiek piegādāti laikraksti, periodiskie izdevumi vai žurnāli.

6.4.5. citos 2014. gada 20. maija Ministru kabineta noteikumos Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” paredzētajos gadījumos.

6.5. Pircējs (patērētājs) ir tiesīgs pieteikt Starpniekam prasījumu par Līguma noteikumiem neatbilstošu preci atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam un izmantot minētajā likumā noteiktās tiesības likumā noteiktajā kārtībā.

6.6. Līguma noteikumiem neatbilstošo preci vai preci, attiecībā uz kuru izmantotas atteikuma tiesības vai kuras tiek atgrieztas atbilstoši Noteikumu 6.8. punktam, Pircējs   nosūta pa pastu vai bez maksas nodod Starpnieka pasūtījumu komplektēšanas centrā pirms tam vienojoties ar Starpnieku pa e-pastu info@toppiegade.lv par preču atgriešanas laiku. Izmaksas, kas saistītas ar preces atgriešanu, sedz Pircējs. Ja Pircējs vēlas atgriezt preces to piegādes laikā, preces atgriežamas Starpnieka pārstāvim (kurjeram), kurš tās piegādājis.

6.7. Atgriežot vai mainot TOPPIEGADE veikalā iegādātās preces, Starpniekam ir tiesības pieprasīt aizpildīt Starpnieka iesniegtu preču atgriešanas vai maiņas formu.

6.8. Pircējs (gan fiziska, gan juridiska persona) ir tiesīgs apmainīt vai atgriezt, ievērojot Noteikumu 6.6. punkta kārtību, arī Līgumam atbilstošu preci, ja Pircējam nepatīk preces forma, izmērs, krāsa, modelis u.c. Par Līgumam atbilstošas preces atgriešanu Pircējam ir jāpaziņo Starpniekam nekavējoties (pie preču saņemšanas, bet ne vēlāk kā preču saņemšanas dienā) pa e-pastu info@toppiegade.lv. Šie noteikumi par Līgumam atbilstošas preces atgriešanu nav attiecināmi uz precēm, uz kurām nav iespējams izmantot atteikuma tiesības atbilstoši Noteikumu 6.4. punktam.

6.9. Atgriežamām vai maināmām kvalitatīvām precēm vai precēm, attiecībā uz kurām tiek izmantotas atteikuma tiesības, ir jābūt nesabojātām, tās nedrīkst būt zaudējušas preču pārdošanas izskatu (nav noņemtas un sabojātas etiķetes, nav noplēstas aizsargplēves u. c.), lietošanas īpašības un tās nevar būt lietotas. Precēm ir jābūt atgrieztām oriģinālā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā Pircējs tās saņēma, obligāti ir jāiesniedz preču iegādes dokumenti, garantijas kartes (ja tās tika izdotas), lietošanas instrukcijas un citi preču piederumi. Ja preces nav pilnā komplektācijā, ir sabojātas, nekārtīgas vai nav atbilstoši iepakotas, Starpniekam ir tiesības nepieņemt preces, tās nemainīt un neatgriezt Pircējam par precēm samaksāto naudu.

6.10. Par precēm, attiecībā uz kurām Pircējs izmantojis atteikuma tiesības, samaksātā nauda, t.sk., piegādes izdevumi atmaksājama uz Pircēja kontu ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pircēja paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.. Ja Pircējs, preču pasūtīšanas brīdī bija skaidri izteicis vēlēšanos izmantot piegādes veidu, kas nav Starpnieka piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids, Starpniekam nav pienākuma atmaksāt Pircējam piegādes papildu izdevumus, kas tādējādi radušies. Starpnieks ir tiesīgs aizturēt Pircēja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Starpnieks saņēmis preci vai Pircējs iesniedzis Starpniekam apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk.

6.11. Atgriežot vai mainot kvalitatīvas un Pircēja pasūtījumam atbilstošas preces, kā arī līgumam neatbilstošas preces, Starpnieks norēķinās, ievērojot Noteikumu 6.10. punktu, tomēr Pircējam atgriežama tā samaksātā preču piegādes maksa tikai tādā gadījumā, ja  tiek atgrieztas visas a pirkumu iegādātās preces. Piegādes maksa atgriežama kopā ar atmaksājamo summu par Pircēja iegādātām precēm.

7. Informācijas apmaiņa

7.1. Starpnieks visus paziņojumus sūta un citādi kontaktējas ar Pircēju pa tā reģistrācijas formā norādīto elektroniskā pasta adresi vai telefonu.

7.2. Pircējs visus paziņojums un jautājumus sūta un citādi kontaktējas pa e-pastu (info@toppiegade.lv) vai telefonu (+ 371 202 606 25).

8. Beigu nosacījumi un strīdus risināšana

8.1. Šie Noteikumi ir sagatavoti vadoties pēc Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8.2. Attiecībām, kuras ir izveidojušās uz šo Noteikumu pamata, piemērojamas Latvijas Republikas tiesību normas.

8.3. Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei  zaudējumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.4. Jebkurš strīds, kas rodas starp Pircēju un Starpnieku, risināms pārrunu ceļā, strīda pusēm cenšoties panākt vienošanos.

8.5. Ja strīdu starp Pircēju (patērētāju) un Starpnieku nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, Pircējs (patērētājs) iesniedz Starpniekam rakstveida iesniegumu (elektroniski iesniegtam iesniegumam nav nepieciešams paraksts), kurā norāda:

1) savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju;

2) iesnieguma iesniegšanas datumu;

3) strīda būtību, savu prasījumu un tā pamatojumu.

8.6. Iesniegumam pievieno darījumu apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī citus iesniegumu pamatojošus dokumentus (ja iespējams).

8.7. Starpnieks 15 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas sniedz Pircējam (patērētājam) rakstveida atbildi uz iesniegumu un informē par iespējamo prasījuma izpildes veidu vai strīda risinājumu, ja minētajā laikposmā nav panākta vienošanās par patērētāja prasījuma izpildi vai alternatīvu prasījuma izpildes veidu. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepriekš minētajā termiņā nav iespējams sniegt atbildi uz patērētāja iesniegumu, Starpnieks nekavējoties rakstveidā informē par to patērētāju, norādot saprātīgu termiņu, kurā atbilde tiks sniegta, kā arī pamato šāda pagarinājuma nepieciešamību.

8.8. Ja Starpnieks uzskata, ka Pircēja (patērētāja) prasījums nav pamatots, vai ir gatavs piedāvāt patērētājam citu strīda risinājumu, tas rakstveidā par to informē patērētāju Noteikumu 8.7. punktā minētajā termiņā. Starpniekam ir pienākums pamatot patērētāja prasījuma atteikumu.

8.9. Ja Pircēju (patērētāju) apmierina Starpnieka piedāvātais risinājums, strīds uzskatāms par atrisinātu.

8.10. Ja Starpnieks nesniedz atbildi uz Pircēja (patērētāja) iesniegumu Noteikumu 8.7. punktā noteiktajā termiņā, uzskatāms, ka Starpnieks atsakās izpildīt patērētāja prasījumu.

8.11. Ja Starpnieks atsakās izpildīt Pircēja (patērētāja) prasījumu vai patērētāju neapmierina Starpnieka piedāvātais risinājums, patērētājs ir tiesīgs vērsties:

1) Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, lai saņemtu palīdzību strīda risināšanā;

2) Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisijā, mājaslapa: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0, kas risina strīdus jomā, kurā darbojas Starpnieks;  vai izmantojot platformu https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooselanguage

3) Patērētāju strīdu risināšanas komisijā, ja Patērētāju tiesību aizsardzības centrā patērētājam sniegtā palīdzība strīda risināšanā nav nodrošinājusi rezultātu un attiecīgajā jomā ir iespējams sasaukt Patērētāju strīdu risināšanas komisiju strīda izskatīšanai tiesā.

9. Datu apstrāde

9.1. Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

0
 .